Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Typecursus Breda. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 1. Een cursusovereenkomst is bindend als Typecursus Breda de inschrijving heeft ontvangen en de cursist een bevestiging heeft ontvangen van de te volgen cursus.
 2. Typecursus Breda behoudt zich het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 3. Typecursus Breda behoudt zich het recht om een typecursus te beëindigen in geval van zeer zwaarwegende omstandigheden bij docent en/of leslocatie.
 4. In verband met het online programma en de noodzaak om thuis te oefenen is toegang tot het internet thuis noodzakelijk.
 5. Typecursus Breda is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van een PC/laptop en internetverbinding op een locatie of van de cursist.
 6. Voor cursussen bij de cursist thuis geldt een minimale deelname van 6 cursisten. De cursist(e) moet beschikken over een draadloze internetverbinding en alle cursisten dienen te beschikken over een computer of laptop.
 7. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.
 8. Indien de cursist vanwege medische redenen de typecursus niet kan volgen, kan deze ( na overleg van een medische verklaring) deelnemen aan een andere typecursus op een nader te overleggen tijdstip. Eventuele meerkosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht.
 9. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 10. Typecursus Breda hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de ouders/verzorgers in gebreke of in verzuim zijn in de (tijdige) nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen zullen extra administratiekosten worden berekend. Eventuele incassokosten zullen tevens voor rekening zijn van de te betalen partij.
 11. Typecursus Breda behoudt zich het recht om alle prijzen binnen redelijke grenzen te verhogen. Dit zal ten minste 2 maanden van te voren worden gemeld.
 12. Lessen dienen 24 uur van te voren worden afgemeld. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 13. Typecursussen Anno Nu heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan dan kan de les worden verschoven, waardoor ook de einddatum zal verschuiven.
 14. Mocht de gewenste cursus vol zitten, bestaat voor de cursist(e) de mogelijkheid om naar een andere groep uit te wijken. Hiervan zal de cursist(e) tijdig op de hoogte worden gesteld.
 15. Typecursus Breda beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar is niet verantwoordelijk voor het opzettelijk schade toebrengen aan de door Typecursus Breda gebruikte apparatuur op de leslocatie. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de cursist(e).
 16. De cursus wordt afgesloten met een examen en een diploma, mits er thuis voldoende is geoefend en aan de exameneisen is voldaan. Als er wel voldoende is geoefend, maar niet aan de exameneis is voldaan, ontvangt de cursist(e) een certificaat. In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid om nog een extra les te volgen om alsnog aan het examen te kunnen deelnemen. Mits er dan wel aan de exameneisen is voldaan.
 17. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet kan worden gemaakt, zal naar een andere examenmogelijkheid gekeken worden.
 18. Voor kinderen met dyslexie kan gebruik worden gemaakt van een andere variant van de typecursus (Xtra). Bij gebruik van deze variant wordt de cursus afgesloten met een certificaat.
 19. De ouders/verzorgers dienen erop toe te zien dat de cursist(e) dagelijks 10 á 15 minuten thuis oefent.
 20. Bij klachten/ontevredenheid over de cursus kan contact worden opgenomen met Typecursus Breda via de mail (info@lesvanclasin.nl). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Gigakids is in geen geval aansprakelijk voor het handelen van Typecursus Breda.
Copyright © 2022 | info@typecursusbreda.nl
hosting & webdesign by Allwww / MKB Webdiensten